Informe respecte de les possibilitats de moratòria hipotecària en cas de propietaris d’habitatges no habituals

El Decret 11/2020 amplia les persones que poden demanar una moratòria en el pagament de les hipoteques. Fins ara només ho podien demanar les persones respecte de la hipoteca que gravava el seu habitatge habitual.  A partir del 2 d’abril,  també poden demanar una moratòria hipotecària les següents persones físiques:

  1. el propietari persona física respecte de l’habitatge hipotecat que tingui posat en lloguer. Aquesta moratòria la podrà demanar si deixa de cobrar lloguers entre el dia 14 de març i un mes després del final de l’estat d’alarma. 
  • Els empresaris i professionals respecte de la hipoteca que estiguin pagant pels immobles afectes a la seva activitat econòmica.

En qualsevol cas, aquesta moratòria només es podrà demanar si s’acredita que el propietari es troba en una situació de vulnerabilitat econòmica. Veurem que els requisits són bastant restrictius.

A aquestes efectes, es troben en situació de vulnerabilitat econòmica les persones que compleixin tots els següents requisits:

  1. que el potencial beneficiari passi a estar en situació de desocupació o, en cas de ser empresari o professional, sofreixi una pèrdua substancial dels seus ingressos o una caiguda substancial de la seva facturació d’almenys un 40%.
  2. Un nivell de renda de la Unitat Familiar per sota de 3 vegades el IPREM (537,84 X 3=1.613,52,-€/mes) amb adaptacions segons el número i situació dels seus membres (5 vegades si el deutor té discapacitat, 4 vegades si alguna persona amb discapacitat forma part de la unitat familiar). A més el límit augmenta un 10% per cada fill o major de 65 anys a càrrec (o un 15% en famílies monoparentals).
  3. Que el total de les quotes hipotecàries més les despeses i subministraments bàsics (electricitat, gas, gasoil per a calefacció, aigua corrent, dels serveis de telecomunicació fixa i mòbil i quotes de la comunitat de propietaris) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar. En les quotes hipotecàries es  sumaran les del préstec de l’habitatge habitual i les d’altres préstecs per a l’adquisició dels altres immobles. 
  4. Que l’esforç d’accés a l’habitatge (quotes hipotecàries respecte de la renda familiar) s’hagi incrementat en un 30%.

Termini de duració de la moratòria: 3 mesos (ampliable per Acord del Consell de Ministres)

Interessos, termini  L’entitat financera no pot exigir cap quantitat en relació a aquestes quotes (ni capital, ni cap mena d’interessos). En definitiva, el préstec hipotecari, es deixarà de pagar durant tres mesos i s’allargarà 3 mesos més. Si tenia un termini de 15 anys, per exemple, en cas de moratòria  duraria 15 anys i 3 mesos.

Mataró, 3 d’abril del 2.020.

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.