Aquesta vulnerabilitat té efectes en dos supòsits bàsicament:

1.- Llogaters de grans tenidors: Si els llogaters són considerats vulnerables poden demanar la moratòria de pagament de lloguers fins el 2 de maig. El propietari podrà condonar-los el 50% dels lloguers durant 4 mesos màxim o bé ajornar fins a 4 rebuts de lloguer que es pagaran durant 3 anys.

2.- Llogaters de petits propietaris, si els llogaters són considerats vulnerables poden demanar fins el 2 de maig un ajornament o condonació i si no hi ha acord, els permetrà demanar préstec bancari sense interessos.

Dada important: IPREM (Indicador Públic de Renda d’Efectes Múltiples):

Quanties any 2020:

Mensual 537,84,-€

Anual 6.454,03,-€ (excepte a efectes laborals, que no són aplicables en el supòsit dels arrendaments)  

EL LLOGATER HA DE COMPLIR DOS REQUISITS:

(S’HAN DE COMPLIR TOTS DOS)

1.- aturat, afectat per ERTO, o que hagi reduït la seva jornada per motiu de tenir cura d’alguna persona (si era empresari) o altres circumstàncies familiars que suposin una pèrdua substancial d’ingressos de manera que el conjunt de la unitat familiar no superi (el mes anterior a la sol·licitud de la moratòria) els següents imports:

a.- caràcter general: 3 x IPREM: o sigui 1.613,52,-€.

b.- per cada fill a càrrec + 0,10 IPREM (0,15 si és unitat familiar monoparental)

Exemple: matrimoni amb dos fills a càrrec.

1.613,52 (IPREM x 3) + 20% (2 fills) = 1.936,22,-€ (si els ingressos del matrimoni i dos fills no supera aquesta quantitat,  compleixen el primer requisit per ser considerat família vulnerable).

c.- per cada major de 65 anys de la unitat familiar + 0,10 IPREM

d.- hi ha casos especials en supòsits de discapacitat (Art. 5.1.a iii i iv).

2.- Que el lloguer més els subministres bàsics sigui igual o superior al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Són subministres bàsics: electricitat, gas, gasoil calefacció, aigua corrent, serveis de telecomunicació fixa i mòbil i despeses comunitat propietaris.

EXEMPLE CONJUNT:

ingressos d’un matrimoni amb dos fills: 1.850,00,- €.

Compleixen el primer requisit.

lloguer de 550,00,-€ més 150,-€ mensuals de subministres bàsics, en total 700,00,-€. Aquesta quantitat és el 37,84% respecte dels ingressos, Per tant també es compleix el segon requisit ja que és superior al 35%.

Excepció: No es pot considerar vulnerable  si el llogater o qualsevol persona de la unitat familiar és propietari o usufructuari  d’un habitatge a Espanya (la normativa també preveu algunes matisacions a aquesta excepció).  

Amb quina documentació s’acredita? :

Reproduïm a continuació l’Article 6.1:  

 a) En caso de situación legal de desempleo, mediante certificado expedido por la entidad gestora de las prestaciones, en el que figure la cuantía mensual percibida en concepto de prestaciones o subsidios por desempleo.

b) En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.

 c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual:

i. Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.

ii. Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.

iii. Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.

d) Titularidad de los bienes: nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar.

e) Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

Compte: en cas de que el sol·licitant de la moratòria no pogués aportar algun dels documents esmentats (documents relacionant entre les lletres a) fins a d)) pot substituir-lo per una: “declaración responsable que incluya la justificación expresa de los motivos, relacionados con las consecuencias de la crisis del COVID-19, que le impiden tal aportación”.  Un cop acabi l’estat d’alarma (o pròrrogues) tindrà un mes per a aportar els documents que faltin.

Mataró, 2 d’abril del 2020.