Notes d’urgència respecte del real Decret Llei 11/2020 de 1 d’abril (entrada en vigor el 2 d’abril)

PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DE LA DURACIÓ DELS ARRENDAMENTS D’HABITATGE HABITUAL

Tots els arrendaments posteriors a 1 de gener del 1995 que vencin (tant la duració Inicial com les pròrrogues) entre el 2 d’abril i 2 mesos després del final de l’estat d’alarma, podran ser objecte d’una pròrroga extraordinària de màxim 6 mesos (a comptar des de la finalització inicialment prevista).

Aquesta pròrroga es farà només si ho demana l’arrendatari i pot ser modificada per acord entre les parts.

Durant el termini de pròrroga, excepte acord, s’han de mantenir les condicions del contracte.

Aquest règim s’aplica a tot tipus de propietaris (societats, particulars, petits o grans tenidors) i en quant als llogaters, no cal que acreditin cap vulnerabilitat econòmica o social.

MORATÒRIA EN EL PAGAMENT DELS  LLOGUERS D’HABITATGE HABITUAL

En quant a aquest tema, cal diferenciar entre grans tenidors i petits propietaris.  

A.- Quan el propietari sigui un gran tenidor.

És gran tenidor qui es trobi en algun dels dos casos següents:

– Persona física o jurídica que tingui més de 10 immobles urbans (compte no es refereix només a habitatges) 

– Persona física o jurídica que sigui propietari  d’una sup. construïda de més d 1.500 m2.

En aquests casos l’arrendatari en situació de vulnerabilitat pot demanar l’ajornament temporal del pagament del lloguer com a màxim fins el 2 de maig.

Davant d’aquesta petició del llogater, l’arrendador gran tenidor pot optar entre dues respostes:

  1. Una reducció del 50% del lloguer durant el temps que duri l’estat d’alarma i mensualitats següents fins a un màxim de 4 mesos.
  • Una moratòria dels lloguers que vagin vencent durant l’estat d’alarma i fins un màxim de 4 mesos. La moratòria consistirà en el fraccionament dels lloguers que s’hagin deixat de pagar (és a dir del màxim de 4 mensualitats) que es podaran pagar durant  un termini mínim de 3 anys, sense interessos.

Cal tenir en compte que si el llogater rep determinades ajudes, aquesta moratòria i fraccionament es donarien per finalitzats.

B.- Quan el propietari no sigui un gran tenidor

No hi ha cap obligació legal per part del propietari  d’acceptar cap moratòria o condonació de lloguers.

Tanmateix es preveu un tràmit per intentar arribar a un acord entre propietari i llogater, que és el següent:

1.- Sol·licitud del llogater vulnerable econòmicament (fins el 2 de maig com a màxim) d’un ajornament en el pagament del lloguer.

2.- L’arrendador té 7 dies laborals per contestar aquesta sol·licitud acceptant la proposta que li faci el llogater, proposar alternatives o manifestar la seva disconformitat.

3.- Si no hi ha acord la conseqüència és que el llogater podrà ser beneficiari d’unes ajudes transitòries especials (préstecs) que concediran els bancs amb l’aval de l’Estat (ICO). Aquests préstecs que concediran els bancs no meritaran interessos ni despeses, cobriran com a màxim 6 mensualitats i es podran tornar durant un termini de fins a 6 anys.

JUDICIS DE DESNONAMENT 

El Decret Llei acorda la suspensió temporal dels procediments de desnonament ja iniciats  respecte de persones físiques en situació de vulnerabilitat social o econòmica sobrevinguda. Aquesta suspensió temporal serà pel temps que valori el Jutjat però com a màxim un termini màxim 6 mesos (a partir 2 d’abril). 

L’acreditació de la vulnerabilitat l’haurà d’acreditar el llogater presentant escrit i documents acreditatius al Jutjat.

Si l’arrendador també es troba en situació de vulnerabilitat, i ho acredita, es tindrà en compte pel Jutjat a l’hora de fixar el termini de suspensió. Mataró, 1 d’abril del 2020.

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.