Notes urgència respecte llei 11/20 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendaments d’habitatge (Llei Contenció de Lloguers)

Entrada en vigor: 22 de setembre del 2020.

A qui afecta:  

 • Nous arrendaments d’habitatge permanent que estiguin situats en una àrea declarada amb mercat d’habitatge tens.
 • Novacions de contractes situats en aquestes àrees, si comporta una ampliació de la durada del contracte o una modificació de la renda.

No s’aplica a:

 • Habitatges llogats abans de 1 de gener de 1995 i habitatges protecció oficial, xarxes públiques d’habitatge, lloguer social, etc…

Àrees amb mercat d’habitatge tens:

 • Són les que marca la pròpia llei  o les que més endavant pot declarar la Generalitat (Departament amb competències sobre habitatge, actualment Departament de Territori i Sostenibilitat), l’Ajuntament de Barcelona  i l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • En l’annex de la Llei s’indiquen els municipis afectats des del principi: entre ells hi ha la ciutat de Barcelona, i al Maresme:  Mataró, Vilassar de Mar, Premià de Mar, Masnou, Montgat i Pineda.

Límits que preveu la Llei en quant al preu dels lloguers (habitatges en les àrees de mercat d’habitatge tens)

Dos límits (no es pot superar cap dels dos ):

1.- El lloguer dels nous contractes no pot superar l’Índex mig del preu de referència que estableix el Departament de Territori i Sostenibilitat.  

2.- El lloguer dels nous contractes tampoc no pot ser superior al lloguer fixat en l’anterior contracte sobre la mateixa finca actualitzat amb l’Índex de garantia de competitivitat (fixat per l’”Instituto Nacional de Estadística”) amb caràcter acumulat.

Excepcions:

 1. En els nous contractes,  si en l’habitatge s’han fet pel propietari obres de millora de l’habitabilitat, seguretat, confortabilitat o eficiència energètica en el darrer any anterior, el preu inicial es pot incrementar en funció del capital invertit en la millora (interès legal més tres punts sobre el capital invertit, Art. 19 LAU)

En els contractes un cop vigents subjectes a contenció de rendes, si l’arrendador fa millores, es podrà actualitzar la renda un cop transcorregut el termini legal mínim de duració, actualment 5 anys, en funció del capital invertit en la millora (interès legal més tres punts sobre el capital invertit). Compte: les obres de reparació no són millora.

 • Quan els arrendadors (propietaris)  tenen pocs ingressos i els llogaters ingressos importants.  

Propietaris-arrendadors persones físiques que la seva unitat de convivència té uns ingressos iguals o inferiors a 19.919,33,-€/any (incloent els lloguers) i que han tingut l’habitatge llogat els darrers 5 anys: no es subjectaran a l’Índex de Referència, només hauran de respectar la renda del darrer contracte d’arrendament.  

Aquesta excepció només s’aplicarà si el llogater té uns ingressos superiors a 27.887,06,-€/any.

 • Habitatges d’obra nova o resultants de gran rehabilitació: Durant els 5 anys després de l’acabament de l’obra el lloguer no pot ser superior a l’àrea superior de l’Índex. (COMPTE: això es començarà a aplicar el 22 setembre del 2023. Fins llavors la renda d’aquests contractes és lliure)
 • Habitatges amb característiques específiques: El lloguer resultant d’aplicar l’Índex mig es pot augmentar un 5% en cas d’habitatge de característiques especifiques, que s’han de fer constar en el contracte. Han de ser almenys 3 de les següents característiques: ascensor, aparcament, habitatge moblat, sistema de calefacció o refrigeració, zones comunitàries d’us compartit com jardí o terrat, piscina comunitària o equipament anàleg, servei de consergeria, vistes especials.

IPC: La renda fixada respectant els anteriors límits es pot anar acomodant a l’IPC cada any,  com fins ara.

Despeses generals i de serveis individuals (IBI, quotes comunitat propietaris, etc..): Es pot seguir pactant que van a càrrec del llogater, i no formen part del preu de lloguer.

Però al acabar l’any (dins del mes de gener següent) l’arrendador ha de lliurar a l’arrendatari un llistat d’aquestes despeses efectivament pagades durant l’any anterior, i si són inferiors a les pactades li haurà de retornar la diferència.

Formalitats:

 1. S’haurà d’adjuntar en el contracte el document oficial on consti l’Índex Mig.
 • El contracte haurà d’indicar l’import de la renda resultant d’aplicar l’Índex de Referència.
 • Si el lloguer ve determinat pel lloguer d’un contracte anterior, l’arrendador ha d’informar a l’arrendatari per escrit de la data i import del lloguer de l’anterior contracte d’arrendament. L’arrendatari tindrà dret a comprovar-ho accedint al Registre de Fiances.
 • En totes les ofertes d’arrendament d’habitatge en àrees declarades de mercat tens cal informar de l’Índex de Referència i si correspon, del de la renda del darrer contracte (amb la corresponent actualització).

Règim sancionador (multes) i altres conseqüències d’incomplir el règim de contenció de rendes

Si el propietari cobra lloguers superiors als permesos, l’arrendatari podrà demanar la restitució de les quantitats pagades de més, més l’interès legal més 3 punts.  

A més a més d’això, el propietari podrà ser sancionat d’acord amb el règim següent:

És infracció greu

1. – arrendar un habitatge sense respectar les regles essencials del règim de contenció de rendes

2.- cobrar un lloguer del 20% o més superior al que correspondria

3.- amagar al llogater que l’arrendament està subjecte al règim de contenció de rendes, o l’índex de referència o l’import de la renda del contracte anterior.

Sanció: de 9.001,- a 90.000,- euros.

És infracció lleu:

1.- cobrar un lloguer excessiu d’un 19% o menys.

2.- no lliurar al llogater o no incloure en el contracte el document on consti l’Índex o la darrera renda de lloguer.  

            Sanció: de 3.000 a 9.000 euros.

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.