Política de privacitat: CAT / CAST

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

A través de la present política de privacitat FINQUES POUS, S.L.  vol informar a totes les persones que naveguin i accedeixin al lloc web www.pousgrup.cat  sobre els tractaments de dades personals realitzats.

L’accés al lloc web no requereix un registre previ. En tot cas, l’Usuari amb la seva navegació accepta íntegrament la present política de privacitat i política de cookies.

Abans de l’enviament de qualsevol sol·licitud d’informació a través del formulari de contacte d’aquesta pàgina web, l’usuari ha d’acceptar la política de privacitat, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

FINQUES POUS, S.L., de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals en qualitat de Responsable del Tractament de les dades personals proporcionades li facilita la següent informació:

 

Responsable del Tractament:

  • Raó social: FINQUES POUS, SL

 

  • NIF: B08441339

 

  • Domicili social: C/ d’En Pujol, 20 – 08301 Mataró (Barcelona)

 

  • Correu Electrònic: finquespous@finquespous.cat

 

Finalitat del tractament: Tractem les dades i la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar l’ús de les funcionalitats posades a disposició a través del lloc web, entre elles, la resposta a sol·licituds i/o consultes realitzades.

En aquest sentit, les dades tractades amb aquesta finalitat es conservaran mentre es mantingui la relació contractual i/o negocial entre l’Usuari i FINQUES POUS, S.L. Per altra banda,  si les  sol·licituds efectuades per un usuari no mantenen una relació contractual, les dades es conservaran fins haver resolt la sol·licitud.

 

Legitimació: El tractament d’aquestes dades està legitimat pel consentiment de l’interessat i tal cas per l’execució de les obligacions contractuals i/o negocials.

 

Criteris de conservació de les dades: Les dades no es conservaran més temps del necessari per a les quals han estat demanades, excepte que hi hagi una obligació legal.

 

Comunicació de les dades: No es comunicaran a altres tercers, excepte obligació legal o amb el consentiment exprés de l’interessat.

 

Transferències internacionals de dades: No es realitzen transferències internacionals de dades a tercers països fora de la Unió Europea.

 

Drets que assisteixen a l’Interessat: L’interessat té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment. Així mateix, l’informem que podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió (Dret a l’oblit), limitació de les dades, portabilitat de les dades i oposició, enviant un escrit a C/ d’En Pujol, 20 – 08301 Mataró (Barcelona), o correu electrònic finquespous@finquespous.cat

 

La persona interessada pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control en matèria de protecció de dades competent, que actualment és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), a través de la seva seu electrònica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviant un escrit a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de la pàgina web, l’Usuari ha d’omplir els marcats com a “obligatoris”. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que FINQUES POUS, S.L. no pugui atendre les seves sol·licituds i, en conseqüència, FINQUES POUS, S.L. quedarà exonerada de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l’Usuari facilita a FINQUES POUS, S.L. han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L’Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

 

Quines mesures de seguretat té implantades l’entitat?

FINQUES POUS, S.L. informa que el tractament que realitza de dades personals es realitza en tot moment d’acord amb la normativa aplicable en matèria de protecció de dades i dels serveis de la societat de la informació.

FINQUES POUS, S.L. informa que té implantades les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les dades de caràcter personal de l’Usuari i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat d’acord amb l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural, de conformitat amb el que preveu la normativa vigent.

POLÍTICA DE PRIVACIDAD

 

A través de la presente política de privacidad FINQUES POUS, S.L desea informar a todas las personas que naveguen y accedan al sitio web www.pousgrup.cat  sobre los tratamientos de datos personales realizados.

El acceso al sitio web no requiere un registro previo. En todo caso, el Usuario con su navegación acepta en su totalidad la presente política de privacidad y política de cookies.

Antes del envío de cualquier solicitud de información a través del formulario de contacto de esta página web, el usuario debe aceptar la política de privacidad, con el fin de prestar el consentimiento expreso e informado por el tratamiento de los datos con las finalidades indicadas.

FINQUES POUS, S.L., de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, así como la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de derechos digitales en calidad de Responsable del Tratamiento de los datos personales proporcionados le facilita la siguiente información:

 

Responsable del Tratamiento:

  • Razón social: FINQUES POUS, SL

 

  • NIF: B08441339

 

  • Domicilio social: C/ d’En Pujol, 20 – 08301 Mataró (Barcelona)

 

  • Correo Electrónico: finquespous@finquespous.cat

 

Finalidad del tratamiento: Tratamos los datos y la información que nos facilitan las personas interesadas con la finalidad de gestionar el uso de las funcionalidades puestas a disposición a través del Sitio Web, entre ellas, la respuesta a solicitudes y/o consultas realizadas.

Los datos tratados con esta finalidad se conservarán mientras se mantenga la relación contractual y/o negocial entre el Usuario y FINQUES POUS, SL. Para el caso de que las solicitudes efectuadas por un usuario no mantengan una relación contractual, los datos se conservarán hasta haber resuelto dicha solicitud.

 

Legitimación: El tratamiento de dichos datos está legitimado por el consentimiento del interesado y tal caso por la ejecución de las obligaciones contractuales y/o negociales.

 

Criterios de conservación de los datos: Los datos no se conservarán más tiempo del necesario para los cuales han sido recabados, excepto que exista una obligación legal.

 

Comunicación de los datos: No se comunicarán a otros terceros, excepto obligación legal o con el consentimiento expreso del interesado.

 

Transferencias internacionales de datos: No se realizan Transferencias Internacionales de datos a terceros países fuera de la Unión Europea.

 

Derechos que asisten al Interesado: El interesado tiene derecho a retirar el consentimiento en cualquier momento. Asimismo, le informamos que podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación y supresión (Derecho al olvido), limitación de los datos, portabilidad de los datos y oposición, enviando un escrito a C/ d’En Pujol, 20 – 08301 Mataró (Barcelona), o correo electrónico finquespous@finquespous.cat

 

La persona interesada puede presentar una reclamación ante la autoridad de control en materia de protección de datos competente, que actualmente es la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), a través de su sede electrónica: www.sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web, o enviando un escrito a C/ Jorge Juan nº6 – 28001 MADRID.

 

¿Es obligatorio proporcionar toda la información solicitada en el apartado de contacto?

En cuanto a los formularios del Sitio Web, el Usuario tiene que cumplimentar los marcados como “requerido”. No completar los datos personales requeridos o hacerlo parcialmente puede suponer que FINQUES POUS, SL. no pueda atender sus solicitudes y, en consecuencia, FINQUES POUS, S.L. quedará exonerada de toda responsabilidad por la no prestación o la prestación incompleta de los servicios solicitados.

Los datos personales que el Usuario facilita a FINQUES POUS, S.L. tienen que ser actuales para que la información de los registros esté actualiza y sin errores. El Usuario responderá de la veracidad de los datos facilitados.

 

¿Qué medidas de seguridad tiene implantada la empresa?

FINQUES POUS, S.L. informa que el tratamiento que realiza de datos personales se realiza en todo momento de conformidad con la normativa aplicable en materia de protección de datos y de los servicios de la sociedad de la información.

FINQUES POUS, S.L. tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal del Usuario y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado de acuerdo con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a los que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, en conformidad con el que prevé la normativa vigente.