Fons Next Generation, comunitats de propietaris i habitatges

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb el finançament dels fons Next Generation provinents de la Unió Europea i d’acord amb la normativa estatal, ha acordat concedir durant tot aquest any 2022 determinades subvencions per a la rehabilitació d’edificis.

L’objectiu bàsic d’aquests ajuts en relació als habitatges ja construïts és la millora de la seva eficiència energètica.  

1. Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de l’edifici.

Aquest programa està destinat a la rehabilitació d’edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica, la descarbonització, la integració d’energies renovables i  circularitat, sens perjudici que es puguin realitzar també altres actuacions de rehabilitació que suposin una millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització. També poden rebre ajuts les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com per exemple, les actuacions per a retirar d’un edifici els productes amb amiant.

Per accedir als ajuts s’exigeix que amb les obres que s’executin s’aconsegueixi una reducció de demanda energètica en calefacció i refrigeració  del 25% (zones costaneres com Barcelona o Mataró)  o del 35%, en zones més fredes i  que es redueixi el consum d’energia primària no renovable com a mínim en un  30%. S’han de complir les dues condicions.

2. Programa d’ajuts a les actuacions de millora d’eficiència energètica en habitatges individuals.

Aquest programa té per objecte el finançament d’actuacions o obres de millora de l’eficiència energètica als habitatges, siguin unifamiliars o que pertanyin a edificis plurifamiliars, que constitueixin el domicili habitual i permanent dels seus propietaris, usufructuaris o arrendataris.

L’accés a aquests ajuts es condiciona a què amb les obres que es realitzin s’assoleixi una de les següents opcions:

  • Opció A. Reducció, com a mínim, de la demanda d’energia en calefacció i refrigeració del 7% anual.
  • Opció B. Reducció com a mínim, de l’energia primària no renovable del 30% anual.

3. Programa d’ajuts per a l’elaboració del Llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Aquest programa té com a finalitat subvencionar la creació del Llibre de l’Edifici existent (acabat màxim l’any 1999)  i els projectes de rehabilitació. Amb el llibre de l’edifici (obligatori en les noves construccions) es pot disposar d’una recopilació d’informació bàsica de l’edifici que permeti el seu coneixement i conservació. Entre aquesta documentació hi ha el Certificat d’eficiència energètica o les instruccions d’us i manteniment.

Termini de presentació de sol·licituds

En tots els programes que hem esmentat  el termini per a demanar ajuts es va iniciar el 27 d’abril i finalitza el 31 de desembre del 2022.

Deduccions fiscals:  

La inversió que facin les persones propietàries en el marc d’aquests programes serà desgravable en la declaració de la renda (deduccions del 20, 40 o 60%).

Pel que fa  a les subvencions, no tributaran com ingrés a efectes de l’Impost de la Renda. Compte: aquestes subvencions sí tributaran com a ingrés en l’Impost de Societats, és a dir, en el cas de que les propietàries d’habitatges siguin empreses i no persones físiques.

Convenis amb entitats financeres:

La Generalitat de Catalunya i les entitats financeres més importants han signat un conveni que permet en determinats casos que les Comunitats de Propietaris i els particulars obtinguin de les entitats financeres els diners necessaris,  a un interès moderat, per fer les actuacions mentre no es rep la subvenció.

Més informació: comunitats@pousgrup.cat

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.