Com extingir una comunitat de bens?

La comunitat de béns és el règim, molt habitual, que es produeix quan diverses persones són propietàries de parts indivises d’una cosa, especialment d’un immoble.

Aquesta situació és freqüent sobretot en els casos de varis familiars (fills, nebots, del difunt)  que reben en herència un habitatge o un local.

El dret ha vist sempre la comunitat de béns com una possible font de problemes i per això ha introduït facilitats per a que els comuners es “separin” quan ho desitgin.

En aquest sentit, qualsevol copropietari pot exigir la divisió d’un immoble, encara que tingui una participació molt petita i sense que calgui que expliqui els motius pel quals desitja la divisió.

Ara bé, el que no pot exigir és la forma concreta en que s’ha de dur a terme aquesta divisió.  Aquesta forma de divisió s’ha de determinar de mutu acord entre tots els comuners (per unanimitat).

Ara bé, si no hi ha acord respecte de la forma de la divisió, la divisió es durà a terme igualment però en les termes que decideixi un Jutge.

En aquest sentit, el Codi Civil de Catalunya fixa unes regles que haurà de seguir el Jutge a l’hora de fer la divisió. 

Aquestes regles són:

  1. El propietari de 4/5 parts  (o els propietaris que s’uneixin i reuneixin aquestes participacions) poden exigir que l’immoble els hi sigui adjudicat pagant al propietari o propietaris de l’altra 1/5 part l’import en metàl·lic que fixi un perit.
  2. En casos d’immobles indivisibles, que és el més freqüent ja que habitualment un habitatge o un local no es pot dividir o si es divideix perd tot el seu valor, els criteris a seguir són els següents:
    1. En primer lloc, l’immoble s’adjudica al propietari que hi tingui interès, és a dir, al propietari que vulgui adquirir la totalitat de l’immoble. 
    2. Si hi ha més d’un copropietari que vol adquirir-lo, se li adjudica al qui tingui la participació més gran. Si hi ha dos interessats amb igual participació, decideix la sort. En qualsevol cas, l’adjudicatari ha de pagar els altres el valor pericial de la participació d’aquells.
    3. Si cap dels titulars té interès en quedar-se la finca aquesta es ven i se’n reparteix el preu. La venda es farà mitjançant subhasta judicial o bé també és possible en molts casos que el Jutge ordeni que es dugui a terme mitjançant una agència especialitzada.

Com a resum de tot el que hem exposat, cal concloure que en cas de que algun dels propietaris desitgi “sortir” de la comunitat de béns, el més pràctic i prudent és arribar a un acord amb la resta a fi de determinar els passos a fer (venda o adjudicació a algun comuner) per evitar la remissió a un procediment judicial que igualment determinarà la finalització de la divisió, però amb més temps i més costos.

Mes informació: info@pous-advocats.cat

Gràcies per confiar en nosaltres

en breu contactarem amb tu.